20XX年XX月XX日
定員10名
4名

カスタム投稿ページ[セミナー]を使ったデモページです。セミナーに関する情報を専用項目に入力するだけで、ページが完成します。

検索エンジンでの表示をリッチにするため構造化データにも対応しています。

セミナー名 WordPressテーマ操作セミナー
会場名 大阪会場
会場住所 大阪駅
開催日 20XX年XX月XX日
開催時間 10:00-12:00
費用 3,000円
定員 10名